Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 244 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 244

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Актуализацията на наемните цени на общинско имущество да се извършва с инфлационния индекс за предходната година.
2. При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи лихва за закъснение в размер на основния лихвен % на БНБ плюс 10 пункта.
3. Актуализацията на наемните цени се отнася за нежилищни имоти, язовири и терени отдадени под наем.
4. Отменя Решение № 315 от 25.10.2001г. на Общински съвет-Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/