Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 245 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 245

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно §78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗОС.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с молба № М11/05.01.2005г. от ЕТ “Йордан Йорданов – 54” гр.Г.Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Срокът на договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Йордан Йорданов – 54” гр.Г.Оряховица за обект: овощна градина /имоти №№ 053001 и 107001/ в землището на с.Джулюница – АОС-ч №№ 198,216/05.05.1997г. остава 15.05.2007г.
2. В договорът за наем да бъдат включени клаузи относно актуализация на месечната вноска и случаите на забава на плащанията съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/