Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 246 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 246

ОТНОСНО: Промяна в клаузи на договор за наем на язовир “Черни мост” – землища с.Мерданя, с.Драгижево.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Месечната наемна цена в договор за наем между Община Лясковец и “Михов” ООД гр.Г.Оряховица за обект: язовир “Черни мост”, землища с.Мерданя, с.Драгижево, в размер на 619.83лв. да се актуализира с инфлационния индекс за предходната година.
2. При забава на месечната наемна вноска от наемателя, същият да дължи на Община Лясковец лихва за закъснение в размер на основния лихвен % на БНБ плюс 10 пункта.
3. Възлага на кмета на Общината да подготви допълнително споразумение към наемния договор, съобразно точки 1 и 2.
4. Да се спазват приетите изменения в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/