Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 247 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 247

ОТНОСНО: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за организация и дейност на ОбС-Лясковец, във връзка с чл.27, ал.3 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 1 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението гласуването по предложение относно замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице да бъде тайно.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/