Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 248 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 248

ОТНОСНО: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл 40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура по замяна на общински имот, представляващ обособен обект /склад/ - с отстъпено право на строеж на ул. “Трети март” № 14, в І-ви надземен етаж на жилищен блок “Венера”, построен в УПИ ХІІ – за кжс, кв.30 по ПУП на гр.Лясковец с недвижим имот, представляващ дворно място, с построени в него къща и стопански постройки, находящ се в с.Добри дял, ул. “Надежда” № 18 /УПИ ХVІ-218, кв.18 по плана на с.Добри дял/, собственост на Иван Димитров Арабаджиев от гр.Лясковец.
2. Упълномощава кмета на Общината да възложи изготвянето на оценка на обектите, предмет на замяната.
3. Възлага на кмета на Общината да представи в следващо заседание изготвените от лицензиран оценител пазарни оценки на общинския имот и имота, собственост на Иван Арабаджиев от гр.Лясковец, като всички разходи по изготвянето се поемат от Иван Арабаджиев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/