Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 252 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 252

ОТНОСНО: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за ”, 5 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.На работната среща на 02.03.2005г. от 10.00 часа в зала 309 на Община Велико Търново относно обсъждане на въпроси, свързани с по-нататъшните действия по приватизация на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново, от страна на Общински съвет - Лясковец да присъстват Тодор Тодоров, представител на общинските съветници от СДС, представител на общинските съветници от БСП и Тодор Ванев - председател на ПК по “Икономическо развитие”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/