Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 262 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 262

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от ЗИД на Закона за общинската собственост /обн.ДВ бр.101/16.11.2004г./, чл.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински терен в улица с о.т. 399-397 в гр.Лясковец за поставяне павилион с площ 6.25 кв.м с предназначение: продажба на печатни произведения при начална месечна наемна цена 7.94 лв.
2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.
3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/