Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 265 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 265

ОТНОСНО: Утвърждаване на проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 от Закона за народната просвета, в съответствие с Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава следния брой групи в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

1.ЦДГ с.Драгижево 1 смесена група – 17 деца, от тях в ПГ – 6 деца;

2.ЦДГ “Калинка” с.Мерданя 1 смесена група– 14 деца, от тях в ПГ – 7 деца;

3.ЦДГ “Детелина” с.Козаревец 1 смесена група – 20 деца, от тях в ПГ – 2 деца;

4.ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял
І-ва група - 24 деца
ІІ-ра подг. група - 16 деца
Общо : 2 групи – 40 деца

5.ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница
І-ва група - 20 деца
ІІ-ра група - 20 деца
ІІІ-та подг.група - 17 деца
Общо: 3 групи – 57 деца

6. ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец
І-ва група - 22 деца
ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та група - 25 деца
ІV-та подг.група - 25 деца
Общо: 4 групи – 94 деца

7. ЦДГ “Радост” гр.Лясковец
І-ва група - 16 деца
ІІ-ра група - 26 деца
ІІІ-та подг. група - 19 деца
Общо: 3 групи – 61 деца

8. ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец
І-ва група - 22 деца
ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та подг. група - 22 деца
Общо: 3 групи – 66 деца

ІІ. Утвърждава паралелки под минималния брой ученици, неотговарящи на изискванията на Наредба № 7/2000г. в училищата, както следва:

1.НУ “Никола Козлев” град Лясковец

втори клас - 2 паралелки – 28 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 15 ученика


2.ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
трети клас - 1 паралелка – 11 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 1 паралелка – 13 ученика
седми клас - 1 паралелка – 13 ученика
осми клас - 1 паралелка – 11 ученика


3.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” село Козаревец

Начален етап на образование:
втори и четвърти клас - 1 слята паралелка – 7 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети и шести клас - 1 слята паралелка – 10 ученика

ІІІ. Утвърждава паралелки в училищата, съгласно Наредба № 7/2000г., както следва:

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

1.НУ “Никола Козлев” град Лясковец

Първи клас – 2 паралелки – 30 ученика
Трети клас – 2 паралелки – 30 ученика

2.НУ “Цани Гинчев” град Лясковец

Първи клас – 2 паралелки – 32 ученика
Втори клас – 2 паралелки – 38 ученика
Трети клас – 2 паралелки – 30 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 17 ученика
всичко: 7 паралелки – 117 ученика

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

1.ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” село Козаревец

Начален етап на образование:
Първи и трети клас - 1 слята паралелка – 12 ученика

2.ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 20 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 12 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Шести клас - 1 паралелка – 14 ученика

3.ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 12 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 13 ученика
Трети клас - 1 паралелка – 15 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 1 паралелка – 18 ученика
Шести клас - 1 паралелка – 24 ученика
Седми клас - 1 паралелка – 19 ученика
Осми клас - 1 паралелка – 20 ученика
всичко: 8 паралелки – 134 ученика

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

1.СОУ “Максим Райкович” град Лясковец

Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка
Втори клас - 1 паралелка – 22 ученика
Трети клас - 1 паралелка – 25 ученика
Четвърти клас - 2 паралелки – 40 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 4 паралелки – 98 ученика
Шести клас - 4 паралелки – 105 ученика
Седми клас - 3 паралелки – 83 ученика
Осми клас - 3 паралелки – 78 ученика

ІV. Утвърждава следните полуинтернатни групи към училищата в Общината:

1.НУ “Никола Козлев” град Лясковец
ПИГ І клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ ІІ клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ ІІІ-ІV клас - 1 група - 20 ученика
общо: 3 групи – 60 ученика

2.НУ “Цани Гинчев” град Лясковец
ПИГ І клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ ІІ клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ ІІІ-ІV клас - 1 група - 20 ученика
общо: 3 групи – 60 ученика

3.ОУ “Иван Вазов” село Добри дял
ПИГ І- ІV клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ V-VІІІ клас - 1 група - 20 ученика
общо: 2 групи – 40 ученика

4.ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница
ПИГ І-ІІ клас - 1 група - 24 ученика
ПИГ V-VІ клас - 1 група - 24 ученика
общо: 2 групи – 48 ученика

5. СОУ “Максим Райкович” град Лясковец
ПИГ І-ІІ клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ ІІІ-ІV клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ V клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ VІ клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ VІІ клас - 1 група - 20 ученика
общо: 5 групи – 100 ученика

V. Препоръчва на общинска администрация да следи за спазване изискванията на Наредба № 7 от 29 декември 2000 година за определяне броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/