Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 273 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 273

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с постъпила молба вх.№ М 383/07.03.2005г. от ЕТ “Димана – Дочка Пенчева” гр.Горна Оряховица.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Димана – Дочка Пенчева” гр.Г.Оряховица за помещение в административна сграда в база Честово до 01.04.2007г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/