Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 274 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 274

ОТНОСНО: Замяна на имот общинска собственост с имот, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 248/27.01.2005г. на Общински съвет Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Заменя имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект /склад/ с отстъпено право на строеж, находящ се на ул. “Трети март” № 14, в І-ви надземен етаж на жилищен блок “Венера”, построен в УПИ ХІІ – за кжс, кв.30 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 16/22.01.1997г./ на стойност 6 633 лв. с недвижим имот, представляващ дворно място, с построени в него къща и стопански постройки, находящ се в с.Добри дял, ул. “Надежда” № 18 /УПИ ХVІ-218, кв.18 по плана на с.Добри дял/, собственост на Иван Димитров Арабаджиев от гр.Лясковец /нот.акт №2005, том ХІ, рег.№ 6117, дело № 940 от 2004г./ на стойност 6 145 лв.

2. За уравнение на стойността на заменяните имоти, заменителят Иван Димитров Арабаджиев от гр.Лясковец следва да заплати по сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550002, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец разликата в стойността на заменяните имоти в размер на 488 лв.

3. Иван Димитров Арабаджиев да заплати 2 % режийни разноски съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в размер на 132.66 лв. по сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311700000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

4. Иван Димитров Арабаджиев да заплати 2 % местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси, в размер на 132.66 лв. по сметка № 300917000, БИН 7311250005, б.код 30004019 при банка ДСК гр.Велико Търново.

5. Иван Димитров Арабаджиев да заплати в Информационния център в Община Лясковец такса, в размер на 8 лв. за участие в производство по замяна съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец съгласно чл.9 от ЗМДТ.

6. Иван Димитров Арабаджиев да заплати в касата на Община Лясковец 150 лв. – разходи, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на имотите, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

7. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и сключи договор за замяна.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/