Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 279 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 279

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на средства от Социално-инвестиционен фонд (СИФ).

На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя като приоритетен за Общината изпълнението на обект: “Преустройство на Целодневна детска градина в Дом за стари хора в УПИ VІІ, кв.48, с.Козаревец” и дава съгласие същият да се съфинансира, като дела на Общината е 20% от общата стойност на проекта, като минимум 10% от общата сума в брой със средства от общинския бюджет.

2.Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи изработването на всички необходими строителни книжа и други, във връзка с кандидатстване за средства на горния обект от Социално-инвестиционен фонд (СИФ) и извърши заплащане за тяхното изготвяне.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/