Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 284 / 28.04.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 284

ОТНОСНО: Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2004 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за”, 2 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема отчета за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2004 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/