Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 287 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 287

ОТНОСНО: Информация за осъществяваните социални дейности от Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за осъществяваните социални дейности от Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/