Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 296 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 296

ОТНОСНО: Учредяване на вещно право на ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 520/30.01.2003г. на Общински съвет – Лясковец и молба вх. № ИП-03-1399/25.04.2005г. от председателя на Общинската организация на хората с увреждания гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Общинска организация на хората с увреждания гр.Лясковец за нежилищно помещение – общинска собственост, с полезна площ 29 кв.м /застроена площ 31.82 кв.м/, находящо се на ул. “Васил Левски” № 8 В, в първи надземен етаж, в част от дясната половина на триетажна жилищна сграда, попадаща в УПИ І – за жилищно строителство, кв.78 по ПУП на гр.Лясковец /АОС ч № 5/25.11.1996г./.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години с председателя на Общинска организация на хората с увреждания гр.Лясковец, считано от 01.06.2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/