Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 299 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 299

ОТНОСНО: Приемане на “Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема “Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец”.

Правила и критерии
за предлагане и утвърждаване на
почетни граждани на Община Лясковец

(приети с Решение № 299/26.05.2005г. от Общински съвет – Лясковец)

1.Със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” приживе или посмъртно се удостояват български и чуждестранни граждани :
1.1.За значителни постижения в областта на икономиката, осигурили устойчиво развитие и просперитет на стопанските единици в условията на пазарна икономика и довели до съществен принос в развитието на Общината в икономическата и социалната сфера.
1.2.За постигнати изключителни резултати в областта на образованието и духовната сфера:
защитени научни степени, специализации и др.;
получени награди от национални и международни конкурси, фестивали, олимпиади и др.;
проявена обществена ангажираност за утвърждаване авторитета на институциите в областта на науката, образованието и културата.
1.3.За високи постижения и национален принос в областта на спорта, довели до популяризиране на Общината, региона и страната.
1.4.За проявен изключителен героизъм и доблест в екстремни и аварийни ситуации.
1.5.Дарители, чийто дарения са непреходна ценност за Общината.
1.6.Крупни инвеститори със значителен принос в развитието на инфраструктурни проекти от стратегическа важност за устойчивото развитие на Общината.
1.7.При други заслуги от обществена значимост.
2.Званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” се присъжда по повод Празника на гр.Лясковец - Петровден и в други изключителни случаи.
3.Предложение за награждаване със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” могат да правят:
Председателят на Общински съвет Лясковец
Кметът на Общината
Постоянните комисии към Общински съвет, групите общински съветници или общински съветник по реда на Правилника за работа и дейността на Общински съвет Лясковец
Представители на неправителствени организации
Инициативен комитет от граждани
4.Предложението по т.3 се придружава от подробни мотиви и кратка биографична и делова справка. Към предложението могат да се приложат и копия от документи, удостоверяващи постиженията на кандидата.
5.Предложенията се адресират до Общински съвет – Лясковец и се подават в срок до 20 дни от Тържествената сесия, на която ще бъдат обявени почетните граждани на Общината.
6.Кметът на Общината по своя преценка внася в Общински съвет в 7-дневен срок от получаването на предложенията становище на Общинска администрация по тях.
7.Предложенията се разглеждат в съответните Постоянни комисии на Общински съвет.
8.Носителите на званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” се определят с Решение на Общински съвет Лясковец, взето на негово заседание, с мнозинство на повече от половината от присъстващите общински съветници.
9.След приемането на Решението за удостояване със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец”, на вносителя на предложението и на удостоеното лице се изпраща копие от същото, както и покана за връчване на Удостоверение за присвоеното звание и Почетния знак на Общината. Поканата съдържа датата, мястото и часа на провеждане на Тържествената сесия на която ще се извърщи връчването на почетното звание.
10. Връчване на звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”:
10.1.На удостоеното със звание лице се връчва Удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на удостоения, номер и дата на Решението на Общинския съвет, както и приносът и поводът за удостояването със званието.
10.2.Удостоверението се подписва от Председателя на Общински съвет - Лясковец и от Кмета на Общината.
10.3.На удостоеното лице се връчва и Почетен знак на Община Лясковец.
11.Удостоените със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” се вписват в Книгата за почетни граждани на Община Лясковец, която се съхранява при Кмета на Общината.
12.Лишаване от звание:
12.1. От звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” се лишават с Решение на Общински съвет, почетни граждани, осъдени за тежки престъпления по Наказателния кодекс.
12.2. Лишените от звания лица са длъжни да върнат Удостоверението и Почетния знак в едномесечен срок от Решението на Общински съвет за лишаване от звание.
13.Правилата и критериите за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец се приемат на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА във връзка с чл.63, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Лясковец и влизат в сила от датата на приемането им от Общински съвет Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/