Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 304 / 28.06.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 304

ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2005 година, както следва:


Месец юли

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2005 година.
2. Утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на ОбС.
3. Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
4. Приемане на изменения в Наредбата за концесии.

Месец август

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2005-2006 година.

Месец септември

1. Предложение за възлагане на изпълнение на линиите от транспортната схема на Община Лясковец.
2. Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2006 година.
3. Разпореждане с общинска собственост.

Месец октомври

1. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон в община Лясковец.
2. Отчет за изпълнение на Програма за развитието на спорта на територията на общината.
3. Разпореждане с общинско имущество.
4. Приемане на програма за управление при кризи.
5. Информация за състоянието на Музея на градинарството в гр.Лясковец.

Месец ноември

1. Определяне размера на таксите за битовите отпадъци.
2. Разпореждане с общинска собственост.
3. Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на общината.
4. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма на Общината през 2005г.
5. Отчет за изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Лясковец.

Месец декември

1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Лясковец.
2. Вътрешни компенсирани промени на капиталовите разходи.
3. Актуализация на бюджета за 2005 година на Община Лясковец.
4. Утвърждаване на разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на ОбС.
5. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и след приватизационен контрол и списъка на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост.
6. Приемане на план за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2006 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/