Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 323 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 323

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2005г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2005г.

2. При преизпълнение на собствените приходи и актуализация на бюджета на Община Лясковец да се субсидира читалище “Напредък – 1870” гр.Лясковец с 6 хил.лв., във връзка с издръжката на Музея на гурбетчийското градинарство.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/