Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 325 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 325

ОТНОСНО: Допълнение към Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Наредбата за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец, както следва:

- създава в чл.36, който гласи “Забранява се извършването на амбулантна търговия със:” нова точка 5. газ-сигнално и пневматично оръжие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/