Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 329 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 329

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с постъпила молба вх.№ М 1115/01.07.2005г. от “Универсал - НВГ” ООД гр.Долна Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Универсал - НВГ” ООД гр.Долна Оряховица за обект: земеделска земя от общински поземлен фонд, представляващ част от имот № 018007, нива ІІІ категория с площ 127.808 дка, местност “Невъведена”, землище Лясковец до 07.08.2007г. включително.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/