Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 332 / 30.08.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 332

ОТНОСНО: Приемане на решение във връзка с общо събрание на “Булмекс - ОЛ” ООД, гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение вх.№ 180/24.08.2005г. от управителя на“Булмекс - ОЛ” ООД, гр.Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава мандат за гласуване “ЗА” на предстоящото общо събрание на “Булмекс - ОЛ” ООД гр.Лясковец (на 07.09.2005г.) на Валентин Трайков – представител на Община Лясковец в общото събрание, както следва:
1. По точка 1 от проекта за дневен ред на общото събрание “Намаляване капитала на дружеството.”
Да се намали капитала на дружеството от 440 000 (четиристотин и четиридесет хиляди) лева на 5 100 (пет хиляди и сто) лева, чрез способ връщане на дялови вноски на съдружниците, в това число – на Община Лясковец в размер на 25 300 лева, с оглед извършеното разпореждане с недвижим имот, част от капитала на дружеството и с цел привеждане на последния в съответствие с това обстоятелство.
Намаляването да бъде извършено по реда на чл.149, ал.3, т.1 от Търговския закон, при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.
Да се запази процентното съотношение на дяловете на съдружниците, каквото е било до момента.
Разпределението на дяловете да бъде в 51 (петдесет и един) дяла по 100 (сто) лева всеки, като между съдружниците да бъде, както следва:
- “Булмекс” ООД – 48 (четиридесет и осем) дяла всеки по 100 (сто) лева на обща стойност 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева;
- Община Лясковец – 3 (три) дяла всеки по 100 (сто) лева на обща стойност 300 (триста) лева.

2. По точка 2 от проекта за дневен ред на общото събрание “Изменение на дружествения договор във връзка с намаляването на капитала.”
С оглед извършеното намаление на капитала на “Булмекс - ОЛ” ООД гр.Лясковец да бъде изменен Дружествения договор като съответно се изменят текстовете и стойностите на капитала и дяловете, които се засягат от направеното намаление, конкретно чл.7, 8 и 9 от договора и се актуализират всички други текстове, които се засягат от намаляването на капитала.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/