Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 333 / 30.08.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 333

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с писмо вх.№ М 1263/05.08.2005г. от кмета на Кметство Драгижево.

При кворум от от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 144 кв.м от покривното пространство в сградата на Кметство Драгижево с предназначение разполагане тръбна мачта за изграждане базова станция на GSM – оператор при начална месечна наемна цена – 199.09 лв.
2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.
3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/