Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 335 / 30.08.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 335

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 от Закона за народната просвета, в съответствие с Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава следния брой групи в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

1. ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 16 деца, от тях в ПГ – 5 деца;

2. ЦДГ “Калинка” с.Мерданя
1 смесена група– 14 деца, от тях в ПГ – 6 деца;

3. ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 20 деца, от тях в ПГ – 0 деца;

4. ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял
І-ва група - 27 деца
ІІ-ра подг. група - 16 деца
Общо : 2 групи – 43 деца

5. ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница
І-ва група - 19 деца
ІІ-ра група - 20 деца
ІІІ-та подг.група - 18 деца
Общо: 3 групи – 57 деца

6. ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 25 деца
ІІІ-та група - 25 деца, от тях в подг. група – 3 деца
ІV-та подг.група - 25 деца
Общо: 4 групи – 98 деца

7. ЦДГ “Радост” гр.Лясковец
І-ва група - 27 деца
ІІ-ра група - 25 деца
ІІІ-та подг. група - 18 деца
Общо: 3 групи – 70 деца

8. ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец
І-ва група - 26 деца
ІІ-ра група - 18 деца
ІІІ-та смесена група - 19 деца, от тях в подг. група – 17 деца
Общо: 3 групи – 63 деца


ІІ. Утвърждава структурата на образователната мрежа на училищата на територията на Община Лясковец, както следва:

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

1. НУ “Никола Козлев” град Лясковец

Начален етап на образование:
първи клас – 2 паралелки – 27 ученика
втори клас - 2 паралелки – 27 ученика
трети клас – 2 паралелки – 30 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 15 ученика

ПИГ І – ІV клас - 2 групи - 50 ученика


2. НУ “Цани Гинчев” град Лясковец

Начален етап на образование:
първи клас – 2 паралелки – 33 ученика
втори клас – 2 паралелки – 38 ученика
трети клас – 2 паралелки – 28 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 17 ученика

ПИГ І – ІV клас - 2 групи - 50 ученика


ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

1. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец

Начален етап на образование:
първи и втори клас - 1 слята паралелка – 10 ученика
трети и четвърти клас - 1 слята паралелка – 10 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети и шести клас - 1 слята паралелка – 10 ученика


2. ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
първи клас - 1 паралелка – 20 ученика
трети клас - 1 паралелка – 12 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 11 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 1 паралелка – 13 ученика
шести клас - 1 паралелка – 13 ученика
седми клас - 1 паралелка – 13 ученика
осми клас - 1 паралелка – 13 ученика

ПИГ І – ІV клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ V – VІІІ клас - 1 група - 25 ученика


3. ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

Начален етап на образование:
първи клас - 1 паралелка – 11 ученика
втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
трети клас - 1 паралелка – 15 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 1 паралелка – 18 ученика
шести клас - 1 паралелка – 23 ученика
седми клас - 1 паралелка – 19 ученика
осми клас - 1 паралелка – 19 ученика

ПИГ І – ІV клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ V – VІІІ клас - 1 група - 25 ученика

СРЕДНИ УЧИЛИЩА

1. СОУ “Максим Райкович” град Лясковец

Начален етап на образование:
първи клас - 2 паралелки – 36 ученика
втори клас - 1 паралелка – 22 ученика
трети клас - 1 паралелка – 25 ученика
четвърти клас - 2 паралелки – 42 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 4 паралелки – 96 ученика
шести клас - 4 паралелки – 105 ученика
седми клас - 3 паралелки – 83 ученика
осми клас - 3 паралелки – 66 ученика

ПИГ І – ІV клас - 2 групи - 50 ученика
ПИГ V – VІІІ клас - 2 група - 50 ученика


ІІІ. Пренасочва учениците от VІІ и VІІІ клас на ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Козаревец към ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница. На учениците да се осигури транспорт до училището към което са пренасочени.

ІV. Задължава кмета на Община Лясковец да възложи извършването на проверки през цялата учебна година за броя на децата в групите в детските градини и броя на учениците в полуинтернатните групи в училищата на територията на общината и при намаляване на децата и учениците под норматива за минимален брой, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 29 декември 2000 година, групите да се разформироват. В комисиите извършващи проверките в училищата и детските градини да участват общински съветници от ПК “Образование, култура, православна църква и вероизповедания” при ОбС – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/