Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 337 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 337

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Закона за общинският дълг.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема следните промени в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

1. В наименованието на Наредбата след думата - бюджет се добавя “ ... и поемането на общински дълг”.

2. Чл.51, ал.2 /нова/ Поемането на общински дълг се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. дълга на общинските предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост;
4. изискуемите общински гаранции;
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет;
6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.

3. Чл.51, ал.3 /нова/ Общината може да поема дългосрочен и краткосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2. рефинансиране на съществуващ дълг;
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. финансиране на временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнение на бюджета;
5. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
6. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

4. Чл.51, ал. 4 След думите - бюджетна година се добавя “…., но не по-късно от 25 декември на съответната година. В случай, че краткосрочният дълг по ал.3 т.4, т.5 и т.6 не може да бъде погасен в посочения по-горе срок, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца”.

5. В чл.51, ал.6 отпада текста след думите – капиталови разходи.

6. Чл.51, ал.10 /нова/ Кметът на Общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от Общинския съвет.

7. Чл.51, ал.11 /нова/ Кметът на Общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, оправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на Общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по ал.10.

8. Чл.51, ал.10 става ал.12.

9. Чл.51 ал.13 /нова/ Процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник се извършва в съответствие с принципите и правилата посочени в гл.V на Закона за общинския дълг.

10. Чл.51, ал.12 става ал.14.

11. Чл.51, ал.15 /нова/ Поемането на общински гаранции се извършва по реда на глава VІ от Закона за общинския дълг.

12. Чл.51, ал.16 /нова/ Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва по реда на глава VІІ от Закона за общинския дълг.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/