Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 341 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 341

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за функции “Отбрана и сигурност”, “Образование” и “Здравеопазване” в Община Лясковец считано от 01.07.2005г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.5, ал.5 от ПМС 137/14.07.2005г. и писма на Министерство на финансите, дирекция “Финанси на общините” №№: ФО-57/18.07.2005г. за функция “Отбрана и сигурност”, ФО-59/20.07.2005г. за функция “Здравеопазване” и писмо на МОН № 9110-9/03.08.2005г. за функция “Образование”.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя средни месечни брутни работни заплати считано от 01.07.2005г. и променя и допълва Приложения 1, 2 и 3 на Решение № 249/10.02.2005г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

А. Държавни дейности:

1. Функция “Отбрана и сигурност” – 1 бр. СМБРЗ – 217.50 лв.

2. Функция “Образование” – 215 бр. СМБРЗ – 312.46 лв.

3. Функция “Здравеопазване” – 44 бр. СМБРЗ – 230.43 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/