Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 342 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 342

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2005-2006 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2005-2006 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/