Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 344 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 344

ОТНОСНО: Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 256/24.02.2005г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва годишния план за приватизация през 2005г. с общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както следва:

1.1. Магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж/, разположен в западната част от първи нежилищен надземен етаж от четириетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ І – за жилищно строителство и аптека, кв.78 по ПУП на гр.Лясковец /АОС ч № 539/23.08.2005г./.

1.2. УПИ Х – за търговски нужди с площ 231 кв.м, ведно с построени в него обществено обслужваща сграда и допълващо застрояване, находящ се в кв.49 по ПУП на с.Джулюница /АОСч № 542/01.09.2005г./.

2.Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обектите по точки 1.1 и 1.2.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точки 1.1 и 1.2. изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по точки 1.1 и 1.2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/