Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 350 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 350

ОТНОСНО: Приемане на План за реализация на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 01.09.2005г.- 30.06.2006г. в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и във връзка с писмо изх.№ 9100-272/17.10.2003г. на Агенция за социално подпомагане – гр.София.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за реализация на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 01.09.2005г.- 30.06.2006г. в Община Лясковец.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за период 01.09.2005г.- 30.06.2006г.

за реализация на Общинска стратегия за
закрила на детето 2004-2006г. в Община Лясковец

(приет с Решение № 350 от 27.10.2005г. на ОбС – Лясковец)


Дейност 1

Изграждане на Дневен център за предоставяне на социални услуги за деца и семейства.
Резултат: Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в община Лясковец.

Отговорник: Община Лясковец,
Д “СП” община Лясковец
Срок: 30.06.2006г.


Дейност 2

Осъществяване на дейности за информиране обществеността за правата на децата и мерките за закрила.
Резултат: Популяризиране правата на децата и предлагането на социални услуги за деца.

Отговорник: Д “СП” община Лясковец
Срок: 30.06.2006г.


Дейност 3

Работа на експертната група към отдел “Закрила на детето” при Д “СП” община Лясковец с деца в риск и нуждаещи се от специализирана помощ и семействата им.
Резултат: Задоволяване потребностите на децата в риск и намаляване броя им.

Отговорник: Д “СП” община Лясковец
Срок: 30.06.2006г.


Дейност 4

Осъществяване на дейности, свързани с превенция на насилието, защита правата на децата и на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Резултат: Намаляване броят на децата, претърпели насилие и с нарушени права и броя на противообществените прояви, извършени от деца, и на броя децата, извършили противообществени прояви.

Отговорник: Секретарят на МКБППМН
Община Лясковец
Срок: 30.06.2006г.


Дейност 5

Подпомагане на НПО за разработване и реализиране на проекти, за предоставяне на социални услуги за деца на територията на община Лясковец.
Резултат: Задоволяване потребностите на децата в семейна среда.
Отговорник: Община Лясковец
Д “СП” община Лясковец
Срок: 30.06.2006г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/