Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 352 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 352

ОТНОСНО: Комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Г.Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994г. за съдебните заседатели.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица да се състои от 5 члена.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/