Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 354 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 354

ОТНОСНО: Актуализация годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 256/24.02.2005г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва годишния план за приватизация през 2005г. с общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество:

- Обособен търговски обект – кафе, находящ се на І-ви етаж от двуетажна сграда, заедно с 31.24% ид.ч. от общите части на сградата и 40.38% ид.ч. от правото на собственост върху земята на УПИ VІ – за обществено и делово обслужване, кв.80 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 346 км.м - /АОС ч № 548/02.09.2005г./.

2.Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обекта по точка 1.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 1 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/