Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 358 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 358

ОТНОСНО: Предложение за продажба на обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 4 гласа “за”, 2 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението имоти УПИ ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ и ХV, находящи се в кв.81 по ПУП на гр.Лясковец да бъдат продадени.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/