Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 359 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 359

ОТНОСНО: Замяна на имоти – общинска собственост с имот, собственост на физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението относно замяна на имоти – общинска собственост с имот, собственост на физически лица.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/