Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 371 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 371

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности.

На основание чл.22, ал.1, чл.21, ал.1, т.2 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл.6, ал.2 от Наредбата за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж, и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.1 от Наредбата за реда, управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности – град Лясковец.
2. Увеличава числеността на персонала на Домашен социален патронаж, град Лясковец с две бройки, предназначени за Център за младежки и социални дейности и финансирани от местни дейности.
3. При изработката на бюджета на Общината за 2006г. да се предвидят и заложат необходимите средства за нормалното функциониране на Центъра за младежки и социални дейности.
4. Предоставя безвъзмездно за управление на Домашния социален патронаж първи надземен етаж на Младежки дом, град Лясковец – частна общинска собственост, находяща се в УПИ VІІ, кв.29 по Подробен устройствен план на град Лясковец за Център за младежки и социални дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/