Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 375 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 375

ОТНОСНО: Предложение за участие по подписано Споразумение между Министерство на финансите и Кралство Нидерландия за финансова помощ.

На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за финансова помощ по Споразумение между Министерство на финансите и Кралство Нидерландия, с проект за следния обект:
- Ремонт покрив и фасади на читалище “Развитие” с.Драгижево.

2. Дяловото участие на Общината във финансирането на обекта е 20% от общата стойност на проекта.

3. Средствата се осигуряват от фонд “Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/