Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 377 / 28.12.2005

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 377

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, във връзка с чл.22 от Закона за общинските бюджети, в резултат на преизпълнение на собствените данъчни приходи към 31.12.2005г., и на основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.2, ал.3 от ПМС № 137/04.07.2005г. за заплатите в бюджетните организации, и чл.50, т.5.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2005 година в частта за местни дейности – издръжка в размер на 26 000 лева, както следва:

  било става разлика
І. ПО ПРИХОДИТЕ      
ВСИЧКО данъчни приходи 173 000 199 000 + 26 000
§ 13-00 – имуществени данъци 173 000 189 800 + 16 800
§ 20-00 – други данъци - 9 200 + 9 200
ІІ. ПО РАЗХОДИТЕ      
Местни дейности - §10-00 (издръжка) 754 364 780 364 + 26 000
Ф-я ІІІ “Образование”
Д-ст 311 “Целодневни детски градини”
187 956 202 956 + 15 000
Ф-я І “Общи държавни служби” 234 418 240 418 + 6 000
Ф-я VІ “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 331 990 336 990 + 5 000


1. Допълнителният бюджет да бъде разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация.
2. Всички допълнителни кредити за приходи и разходи да се разпределят от кмета на Общината.

ІІ. Да се изплатят еднократно допълнителни възнаграждения на кмета на Общината и кметовете на Кметства, както следва:
1. Кмет на Общината – 60% от основното трудово възнаграждение.
2. Кметове на с.Джулюница, с.Козаревец, с.Добри дял, с.Драгижево, с.Мерданя – 50 % от основното трудово възнаграждение.

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2005г. в дейност “Общинска администрация” по параграфи от Единната бюджетна класификация за 2005г.

ІІІ. Реализираната икономия, от дейност “Общински съвет” за 2005г. да се разпредели, както следва:
1. Общински съветници – еднократно възнаграждение на 100% от определеното им възнаграждение по чл.50, т.5.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.
2. Председател на Общински съвет – Лясковец – 50% от основното му възнаграждение.

Средствата да се отчетат в отчета на бюджета за 2005г. в дейност “Общински съвет” по параграфи от Единната бюджетна класификация за 2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/