Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 379 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 379

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, във връзка с Решение № 347/29.09.2005г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се извърши продажба на 5 броя общински жилища на ул. “Иван Камбуров” № 19в в гр.Лясковец, изградени в УПИ І-за жилищно строителство, кв.96 по ПУП на гр.Лясковец по пазарни цени, изготвени от лицензиран оценител, както следва:

1.1. Апартамент № 6 на ІІ етаж /АОСч № 281/16.07.1997г./ с наемател Кина Христова на цена: 8878 лв. /данъчна оценка: 3594.90 лв./
1.2. Апартамент № 10 на ІV етаж /АОСч № 284/16.07.1997г./ с наемател Надка Николова на цена: 8988 лв. /данъчна оценка: 3879.70 лв./
1.3. Апартамент № 12 на ІV етаж /АОСч № 286/16.07.1997г./ с наемател Димитър Димитров на цена: 8842 лв. /данъчна оценка: 3585.40 лв./
1.4. Апартамент № 14 на V етаж /АОСч № 288/16.07.1997г./ с наемател Стоянка Николова на цена: 7953 лв. /данъчна оценка: 3154.40 лв./
1.5. Апартамент № 15 на V етаж /АОСч № 289/16.07.1997г./ с наемател Пламен Атанасов на цена: 8390 лв. /данъчна оценка: 3426.80 лв./

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в тримесечен срок от издаване на заповед по чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

3. Пазарната цена да се заплаща по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху пазарната цена да се заплаща по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплаща по банкова сметка № 3000917000, БИН 7311250005, б. код 30004019 при банка ДСК гр.Велико Търново. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка в размер на 80 лв. за всеки от обектите да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината последващите действия съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/