Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 380 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 380

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и решение № 345/29.09.2005г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 63/1150 кв.м ид.ч. – собственост на Община Лясковец от УПИ ІV-252, кв.73 по плана на с.Мерданя, целият с площ 1150 кв.м между Община Лясковец и съсобственика Димитринка Главнова от гр. Г.Оряховица при пазарна цена 126 лв.

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в 7 дневен срок от издаване на заповед от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплаща по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху пазарната цена да се заплаща по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплаща по банкова сметка № 3000917000, БИН 7311250005, б. код 30004019 при банка ДСК гр.Велико Търново. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка в размер на 50 лв. да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор с Димитринка Главнова от гр.Горна Оряховица за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/