Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 382 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 382

ОТНОСНО: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 8 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, предложението относно замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице да бъде разгледано на следващото заседание на Общински съвет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/