Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 385 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 385

ОТНОСНО: Преразпределение на остатъка от средствата в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2005г. на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 32, ал.5 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005г., във връзка със спазването на срока по чл.12 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема средствата от преходния остатък от делегираните от държавата дейности към 31.12.2005г. в размер на 282 690 лв. да се разпредели в частта за “издръжка” в местни дейности за бюджет 2006г. на Община Лясковец, както следва:

А) от 282 690 лв. преходен остатък от делегирани държавни дейности да се разпределят кредити за издръжка по функции от ЕБК за 2006г. в местни дейности на бюджет 2006г., в следните съотношения:
1. Функция “Изпълнителни и законодателни органи” - 82 690 лв.
2. Функция “Образование” – Целодневни детски градини - 76 000 лв.
3. Функция “Култура” – Читалище “Напредък 1870” гр.Лясковец - дофинансиране държавни дейности с общински приходи - 4 000 лв.
4. Функция “Здравеопазване” – Детски ясли - 30 000 лв.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” - 20 000 лв.
6. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - 40 000 лв.
7. Функция “Икономически дейности и услуги” - 30 000 лв.

Общо: 282 690 лв.

Б) Задължава кмета на Общината да разпредели средствата по групи; дейности; параграфи и подпараграфи от ЕБК 2006г., като спазва следната последователност на приоритетни разходи:

1. ел. енергия;
2. гориво за отопление;
3. храна за детски и социални заведения;
4. материали за детски заведения;
5. поддръжка и ремонт улични платна.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/