Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 389 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 389

ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот-държавна собственост, съгласно чл.54 от Закона за държавната собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с писмо на Областен управител на област Велико Търново изх.№ СА-01-32-2904/15.12.2005г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе процедурите по придобиване на имоти: земя и сгради на бивше СПТУ по машиностроене “Енчо Стайков” гр.Лясковец, представляващи УПИ ІV-за училище и УПИ VІ-за училище, кв.135 по Подробен устройствен план – промишлена зона на гр.Лясковец чрез Областен управител на област Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/