Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 393 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 393

ОТНОСНО: Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.193, чл.194, ал.1, във връзка с чл.72 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.8 и чл.17, т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изважда от списъка за приватизация на обекти по реда на чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол следния имот – застроен парцел, УПИ ІV за ПСД – земя – 1800 кв.м и масивна сграда – едноетажна, построена 1982г., със застроена площ 384 кв.м, актуван с АОС-ч № 433/18.11.2002г.

2. Изважда от активите на “БКС” ЕООД гр.Лясковец имот – застроен парцел, УПИ ІV за ПСД – земя – 1800 кв.м и масивна сграда – едноетажна, построена 1982г., със застроена площ 384 кв.м, актуван с АОС-ч № 433/18.11.2002г.

3. Дава съгласие и оправомощава кмета на Община Лясковец – инж.Димитър Дервишев, като представител на Общински съвет-Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, да запише нови акции, съответстващи на дела на Общината в капитала на дружеството, поименни, обикновени, с право на един глас, с номинална стойност 1 /един/ лев и емисионна стойност 1 /един/ лев, чрез апортиране на правото на собственост върху имот - застроен парцел, УПИ ІV за ПСД – земя – 1800 кв.м и масивна сграда – едноетажна, построена 1982г., със застроена площ 384 кв.м, актуван с АОС-ч № 433/18.11.2002г.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за изпълнение на т.3, съгласно разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/