Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 395 / 16.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 16.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 395

ОТНОСНО: Приемане годишния отчет на бюджета за 2005 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.40, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005г. по прихода и разхода по функции и дейности, съгласно ЕБК за 2005г, както следва:

1.1. По прихода - 4 136 430 лв.
/разпределени по параграфи – Приложение № 2/
1.2. По разхода - 4 136 430 лв.
/разпределени по параграфи – Приложение № 3/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005г., както следва:

2.1. По прихода - 3 733 914 лв.
/разпределен по параграфи – Приложение № 2/
2.2. По разхода - 3 733 914 лв.
/разпределен по функции, дейности и видове разходи – Приложение № 3/

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2005г. /Приложение № 4/

4. Приема изразходените средства за представителни цели в размер на 1056 лв. на кмета на Общината; 200 лв. на кметовете на кметства.

5. Приема разходите за командировки на кмета на Общината и председателя на Общинския съвет в размер на 525 лв. /за второто полугодие на 2005г. /в страната – 350 лв. и в чужбина – 93 лв.

6. За 2005 година, Община Лясковец не е поемала задължения по общински дълг.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/