Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 396 / 16.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 16.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 396

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; чл.11 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, ПМС 14/31.01.2006г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 година; РМС 21/19.01.2006г. на Министерски съвет; ФО 04/27.01.2006г. на Министерство на финансите и Наредбата на Общински съвет по чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2006 година, съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

А. По приходите - 3 926 820 лв., в това число разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1.

1.1. приходи с държавен характер - 2 093 317 лв.
1.1.1. трансфер на преотстъпения данък
по ЗОДФЛ съгл. чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г. - 709 650 лв.
1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ - 1 373 762 лв.
1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - 8 100 лв.
1.1.4. преходен остатък - 1 085 лв.

1.2. приходи с общински характер - 1 833 503 лв.
1.2.1. данъчни приходи - 258 000 лв.
1.2.2. неданъчни приходи - 745 095 лв.
1.2.3. обща изравнителна субсидия - 280 900 лв.
в т.ч. компенсиран пътен данък - 100 300 лв.
1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 90 000 лв.
1.2.5. преходен остатък - 359 208 лв.
Б. По разходите - 3 926 820 лв., съгласно Приложение 2
В т.ч. - държавни дейности - 2 093 317 лв.
- общински дейности - 1 782 511 лв.
в т.ч. дофинансиране - 50 992 лв.

1.3. Разпределен по функции:
- Функция “Общи държавни служби” - 771 306 лв.
в т.ч дофинансиране - 46 992 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 45 486 лв.
- Функция “Образование” - 1 551 119 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 268 073 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 152 318 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 638 026 лв.
- Функция “Почивно, културно и религиозно дело” - 145 671 лв.
в т. ч. дофинансиране - 4 000 лв.
- Функция “Икономически дейности и услуги” - 215 658 лв.
- Функция IХ “Други” - 33 000 лв.
- Резерв - 106 163 лв.

Приема следните лимити за разходи:

2. Социално – битови разходи на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.

3. Утвърждава СМБРЗ от 01.01.2006г. за функция “Образование” и функция “Здравеопазване”, съгласно Приложение 3.

4. Определя представителни разходи на кмета на Общината за 2006г. в размер на 3 300 лв.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение 4.

5.1. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по т.5 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи за пътуващите на територията на общината и 30 % от действителните разходи за пътуващите извън територията на общината. Процентното разпределение се отнася за правоимащите пътуващи за делегираните от държавата дейности и местни дейности.

6. Утвърждава разчета за субсидии на организациите с нестопанска цел за читалищата, съгласно чл.23 от Закона за народните читалища в размер на 90 206 лв., както следва:

гр. Лясковец - 63 144,80 лв. /за 14 субсидирани бройки/
с. Джулюница - 6 765,30 лв. /1,5 субсидирана бройка/
с. Козаревец - 6 765,30 лв. /1,5 субсидирана бройка/
с. Добри дял - 4 510,20 лв. /1 субсидирана бройка/
с. Драгижево - 4 510,20 лв. /1 субсидирана бройка/
с. Мерданя - 4 510,20 лв. / 1 субсидирана бройка/

6.1. Приема разчет за целеви разходи:
- помощи за погребения – 200 лв.
- членски внос в неправителствени организации – 6 600 лв.
- други помощи, след Решение на Общински съвет – 2 000 лв.
Общо: – 8 800 лв.

6.2. Субсидия за подпомагане на спортни и туристически клуб, съгласно чл.59, ал.2 от ЗФВС, както следва:

- ТД “Янтра” – 1 000 лв.
- ФК “Левски” гр. Лясковец – 850 лв.
- ФК Джулюница – 850 лв.
- ФК Козаревец – 850 лв.
- ФК Добри дял – 850 лв.
- Клуб “Хандбал” Джулюница – 2 000 лв.
- участие в Първи Национален Олимпийски Събор “Юначе” на отбор от НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец – 600 лв.
Общо: - 7 000 лв.

Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

7. Приема Инвестиционната програма – разходи за Капитални вложения за 2006г. и разходи за текущ ремонт, съгласно Приложение № 5.

8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове в съответствие с Приложение 10 към § 41 от ЗДБРБ – 2006г. Приложение 6.

9. Определя /съгласно чл.11 и при спазване на изискванията на чл.12 от ЗОД/:

9.1. Максималния размер на общинския дълг – 680 000 лв.

9.2. Максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година - 577 000 лв.

9.3. Годишния размер на плащанията по общинския дълг, както следва:
- главница – 70 000 лв.
- лихви – 27 000 лв.
- такси – 6 000 лв.
Общо: – 103 000 лв.

10. Разходите за държавните и местните дейности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 7.
10.1. Задължава кмета да одобри средствата, разпределени по месеци и тримесечия, съгласно бюджетната класификация за 2006г.
11. Възлага на Кмета на Общината:
11.1. Да определи конкретни права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
11.2. Във връзка с прилагане на чл.10, ал.2 от ЗДБРБ за 2006 г. да определи приоритети на разходи за делегираните от държавата дейности.
11.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации /второстепенни разпоредители с бюджетни кредити/ при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната СФУК.
11.4. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на “държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.
11.5. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
11.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
11.7. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2006 година, съгласно чл. 27 от ЗОБ.
12.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в местни дейности.
12.2. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит в делегираните и местни дейности.

13. Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи на Общината през 2006 година при преизпълнение на приходите по републиканския бюджет, съгласно Приложение 11 към § 56 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 година, в размер на 25 700 лв. да бъде разпределена, както следва:
- 5 700 лева за гр.Лясковец;
- по 4 000 лева за с.Джулюница, с.Добри дял, с.Козаревец, с.Драгижево и с.Мерданя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/