Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 397 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 397

ОТНОСНО: Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет дава съгласие:

1. Разпределението на дяловете в бъдещото съвместно търговско дружество за експлоатация на Районната пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица между общините Горна Оряховица и Лясковец да бъде в съотношение 62,7% за община Горна Оряховица и 37,3% за община Лясковец.
2. Седалището на бъдещото търговско дружество да бъде в гр.Г.Оряховица.

ІІ. Одобрява предварителната организационна структура, която след утвърждаването й от МОСВ да бъде представена пред общински съвет.

ІІІ. Препоръчва на кмета на Общината при разглеждане на въпросите за назначаване на персонал в бъдещото търговско дружество, преобладаващият брой да бъде от община Лясковец при спазване на изискванията на съответните закони.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/