Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 401 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 401

ОТНОСНО: Кандидатстване за отпускане на помощ по Програма “PHARE”.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за включване на проект “Реконструкция (рехабилитация) на местен път – ІV-51411 – Горна Оряховица (Честово) – Козаревец” по Програма “PHARE” на Европейския съюз.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/