Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 403 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 403

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация на обекти съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2006г., съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите, както следва:
1. Парични постъпления от приватизация съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 255 000 лева, в това число:
1.1.За попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК – 9 % /22 950 лева/;
1.2.За фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПСК – 91 % /232 050 лева/.

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

Годишен план за приватизация
през 2006 година

(приет с Решение № 403 от 27.02.2006г. от ОбС-Лясковец)

І. Общински нежилищни имоти не включени в имуществото на търговско дружество:

1. УПИ Х за търговски нужди, кв.49 по ПУП на с.Джулюница,с площ 231 кв.м, заедно с построените в него двуетажна масивна сграда и пристройка на допълващото застрояване /склад/ - АОСч.№ 542/01.09.2005г. /открита процедура за приватизация с Р.№ 344/29.09.2005г./

2. Магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж разположен в западната част от І нежилищен надземен етаж от четириетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ І – за жилищно строителство и аптека, кв. 78 по ПУП на гр.Лясковец – АОСч.№ 539/23.08.2005г. /открита процедура за приватизация с Р.№ 344/29.09.2005г./

3. Обособен търговски обект – кафе, находящ се на І етаж от двуетажна сграда, заедно с 40.38 % ид.ч. от правото на собственост върху земята на УПИ VІ – за обществено и делово обслужване квартал 80 по ПУП на гр.Лясковец- АОСч.№ 548/02.09.2005г./открита процедура за приватизация с Р.№354/27.10.2005г./

4. Едноетажна сграда /ниско тяло/ - с право на строеж, изградена в УПИ ІІ за църква, кино и административна сграда, кв.69 по ПУП на гр.Лясковец -АОСч.№315/15.06.1998г./открита процедура за приватизация с Р.№378/28.12.2005г./

5. УПИ ІІІ за ПСД, с площ 4988 кв.м заедно с построените в него 4 броя заварени сгради по смисъла на чл.53 от ЗУТ, сграда външна тоалетна, кв.140 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец/база“Честово”/АОСч.№549 /08.12.2005г./ открита процедура за приватизация с Р.№378/28.12.2005г./

6. УПИ І за училище, кв.42 по плана на с.Драгижево с площ 17600 кв.м, заедно с построените в него сгради: бивше училище, външна тоалетна, склад за отоплителни материали - АОСч.№442/11.08.2003г./открита процедура за приватизация с Р.№292/26.05.2005г./

7. УПИ І за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, кв.67 по ПУП гр. Лясковец, заедно с построената в него спортна зала –незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от ЗУТ – АОСч470/15.12.2003г./открита процедура за приватизация с Р.№175/30.09.2004г./

8. Масивна сграда и обособен в нея магазин за хр. стоки и кафе аператив, нах. се в южната част на плодово тържище, заедно с навес /отст. пр. на стр./, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял - АОСч№517/07.12.04г. /открита процедура за приватизация с Р.272/25.03.2005г./

9. Масивна сграда в източната част на плодово тържище, заедно с навес/отст. пр. на стр./, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял -АОСч № 517/07.12.04г. /открита процедура за приватизация с Р.272/25.03.2005г./

10. Масивна централна сграда на плодово тържище, заедно с навес/отст. пр. на стр./, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял – АОСч № 517/07.12.04г /открита процедура за приватизация с Р.272/25.03.2005г./

11. УПИ І-за стопанска инициатива,кв.151 по ПУП-ПЗ на гр. Л-ц - АОСч № 365/09.12.99г.

12. УПИ ІІІ-за стопанска инициатива, заедно с построени в него сгради: 2 склада и навес към склад, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр. Л-ц АОСч№367/09.12.99г.

13. УПИ ІV-за стопанска инициатива, заедно с построени в него сгради – обори и пристройка, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр. Л-ц АОСч№ 368/09.12.99г

14. Нежилищен имот №000484, заедно с построените в него дърводелски работилници –находящ се в с. Драгижево - АОСч.№434/13.12.02г.

15. УПИ ІV за ПСД, заедно с построена в него сграда- бивша баня кв.145 по ПУП-ПЗ гр. Лясковец-АОСч№532/22.08.2005г.

16. УПИ VІІІ за КОО заедно с остроена в него автоспирка-незавършено строителство кв.81 по ПУП с. Козаревец –АОСч№527/05.05.2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/