Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 405 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 405

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти публична общинска собственост, както следва:
1.1. Общински терен в улица с о.т. 399-397 в гр. Лясковец за поставяне павилион с площ 6.25 кв.м при начална месечна наемна цена 8.31 лв.
1.2. Общински терен в УПИ ХVІ- за озеленяване, кв. 63 по ПУП на с. Козаревец, за поставяне на павилион с площ 5.00 кв.м при начална месечна наемна цена 6.65 лв.
2. Разходите, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.
3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/