Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 409 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 409

ОТНОСНО: Отписване на продадени активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.4 и т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец, върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отписва от баланса на “БКС” ЕООД гр.Лясковец следните недвижими имоти:

1.1. УПИ VІІ – за хранително-вкусова дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 2000 кв.м, заедно с построената в него сграда – столова /АОС-ч № 429/18.11.2002г./;
1.2. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1470 кв.м /АОС-ч № 426/18.11.2002г./;
1.3. УПИ V – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1030 кв.м, заедно с построената в него сграда – склад строителни материали с навес /АОС-ч № 427/18.11.2002г./;
1.4. УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3763 кв.м /АОС-ч № 466/27.10.2003г./.

2. Възлага на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да извърши необходимите действия, произтичащи от изпълнението на точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/