Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 410 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 410

ОТНОСНО: Предложение за разглеждане на точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02. 2006г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02.2006г. /Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./ да бъде на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/