Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 411 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 411

ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на разискванията по точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02.2006г. /Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява разискванията по точка 10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 27.02.2006г. /Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/