Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 414 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 414

ОТНОСНО: Проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006/2007 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на групите в ЦДГ на територията на общината:

•ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 20 деца, от тях в ПГ – 4 деца;

•ЦДГ “Калинка” с.Мерданя
1 смесена група– 12 деца, от тях в ПГ – 4 деца;

•ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 20 деца, от тях в ПГ – 5 деца;

•ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял
І-ва група - 22 деца
Подготвителна група - 19 деца
Общо : 2 групи – 41 деца

•ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница
І-ва група - 20 деца
ІІ-ра група - 20 деца
Подготвителна група - 16 деца
Общо: 3 групи – 56 деца

•ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 23 деца
ІІІ-та група - 23 деца
Подготвителна група - 25 деца
Общо: 4 групи – 94 деца

•ЦДГ “Радост” гр.Лясковец
І-ва група - 21 деца
ІІ-ра група - 23 деца
Подготвителна група - 23 деца
Общо: 3 групи – 67 деца

•ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец
І-ва група - 23 деца
ІІ-ра група - 22 деца
Подготвителна група - 22 деца
Общо: 3 групи – 67 деца

Всичко за общината – 18 групи – 377 деца


ІІ. Утвърждава броя на паралелките в училищата на територията на общината:

•НУ “Никола Козлев” град Лясковец

първи клас – 1 паралелка – 17 ученика
втори клас - 2 паралелки – 28 ученика
трети клас – 2 паралелки – 28 ученика
четвърти клас - 2 паралелки – 32 ученика
всичко - 7 паралелки – 105 ученика


•НУ “Цани Гинчев” град Лясковец

подготвителен клас - 1 група – 14 деца
първи клас – 1 паралелка – 22 ученика
втори клас – 2 паралелки – 34 ученика
трети клас – 2 паралелки – 38 ученика
четвърти клас - 2 паралелки – 29 ученика
всичко - 7 паралелки – 123 ученика
- 1 подготвителен клас - 14 деца

•ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
първи клас - 1 паралелка – 14 ученика
втори клас - 1 паралелка – 19 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 11 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 1 паралелка – 11 ученика
шести клас - 1 паралелка – 11 ученика
седми клас - 1 паралелка – 13 ученика
осми клас - 1 паралелка – 11 ученика
всичко - 7 паралелки – 90 ученика

•ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец

Начален етап на образование:
втори клас - 1 паралелка – 8 ученика
трети и четвърти клас - 1 слята паралелка – 9 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети и шести клас - 1 слята паралелка – 10 ученика
всичко - 3 паралелки – 27 ученика

Пренасочва учениците от седми и осми клас на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Козаревец към ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница. На учениците да се осигури транспорт до приемащото училище, съгласно чл.26, ал.3 от ЗНП.

•ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

Начален етап на образование:
първи клас - 1 паралелка – 19 ученика
втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
трети клас - 1 паралелка – 13 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 16 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 1 паралелка – 14 ученика
шести клас - 1 паралелка – 18 ученика
седми клас - 1 паралелка – 24 ученика
осми клас - 1 паралелка – 18 ученика
всичко - 8 паралелки – 134 ученика

•СОУ “Максим Райкович” град Лясковец

Начален етап на образование:
първи клас - 2 паралелки – 40 ученика
втори клас - 2 паралелки – 36 ученика
трети клас - 1 паралелка – 22 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 25 ученика
общо - 6 паралелки – 123 ученика

Прогимназиален етап на образование:
пети клас - 3 паралелки – 72 ученика
шести клас - 4 паралелки – 96 ученика
седми клас - 4 паралелки – 106 ученика
осми клас - 3 паралелки – 64 ученика
общо - 14 паралелки – 338 ученика

Общо І-VІІІ клас - 20 паралелки – 461 ученика

ІІІ. Утвърждава следните полуинтернатни групи към училищата в общината:

•НУ “Никола Козлев” град Лясковец

ПИГ І – ІІ клас - 1 групи - 22 ученика
ПИГ ІІ – ІV клас - 1 групи - 25 ученика
Общо - 2 групи – 47 ученика

•НУ “Цани Гинчев” град Лясковец

ПИГ І – ІІ клас - 1 групи - 25 ученика
ПИГ ІІІ – ІV клас - 1 групи - 25 ученика
Общо - 2 групи – 50 ученика

•ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

ПИГ І – ІV клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ V – VІІІ клас - 1 група - 25 ученика
Общо - 2 групи – 50 ученика

•ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

ПИГ І – ІІ клас - 1 група - 22 ученика
ПИГ ІІІ – ІV клас - 1 група - 24 ученика
ПИГ V – VІ клас - 1 група - 22 ученика
Общо - 3 групи – 68 ученика

•СОУ “Максим Райкович” град Лясковец

ПИГ І – ІІ клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ ІІІ – ІV клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ V – VІ клас - 1 група - 25 ученика
ПИГ VІІ – VІІІ клас - 1 група - 25 ученика
Общо - 4 групи – 100 ученика


ІV. Всяко едно звено – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити да си осигури допълнителни средства, съгласно ЗНП за издръжка над утвърдените стандарти по бюджета.

V. Общински съвет – Лясковец препоръчва на ръководствата на учебно-възпитателните заведения с предимство да бъдат назначавани педагогически и непедагогически персонал при закриване на учебно заведение.

VІ. Общински съвет – Лясковец препоръчва на директорите на учебно-възпитателните заведения стриктно да спазват изискванията на Наредба № 7/29.12.2000г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/